Ayanda Ntanzi

UNeliswa Cele othole ithuba lokuba nengxoxo no Ayanda Ntanzi. Kule ngxoxo bakhuluma ngezomthetho, ukuba umuntu osindisiwe kanye nangomculo. Uthi uAyanda umndeni wakhe, ungumndeni wamaciko futhi ilapho uthando lwakhe lomculo luqhamuka khona. Baze baneqembu okuthiwa i-Sweet Melodies' okuyiqembu lomndeni. Okuyi nalapho afunde khona okuningi. Usixoxela nangendodana yakhe, akholelwa ukuthi imenza umuntu ongcono. Uthi kwesinye isikhathi, ukuze akwazi ukuchitha isikhathi nomndeni wakhe kumele angawathathi amanye amaGig. UAyanda ucela abantu ukuba babenozwelo kwabanye abantu ikakhulukazi kosaziwayo, baqonde ukuthi njengoba bengosaziwayo lokho akusho ukuthi ubuhlungu ababuzweli. "Lokhu okuzwayo, nami ngiyakuzwa"kuchaza uAyanda. Thola okuningi ngo-Ayanda Ntanzi, ngokubukela le-video. #UkhoziFM #UkhoziFMTV #AyandaNtanzi

Uhambo noNonkulunkulu: Pastor Sthembiso Zondo

Umuntu nomuntu unohambo lwakhe, namhlanje sixoxa noPastor Sthembiso Zondo ngohambo lwakhe. Ukhozi FM TV belumenyiwe ohlelweni #Eshilo oludlala njalo ngeSonto kusukela ngo 09h00 - 12h00 olushayelwa uZanele Mbokazi ngaphansi kwengosi ethi #UhambonoNkulunkulu. Kulengxoxo uZanele uxoxa nobeke waduma ngelika Pastor Sthembiso Zondo, osicacisele kulesiqephu ukuthi kahle hle akasiye umfundisi. Kuningi abaxoxa ngakho kulesiqephu, thola kabanzi ngalokhu ngokubukela lesiqephu. #UkhoziFMTV #ZaneleMbokazi #PsSthembisoZondo #Eshilo

Khosi Twala

Khosi Reign, King Khosi

Station Of The Year 2023 - Ukhozi FM

Umphathisteshi womsakazo Ukhozi FM uSbongi Ngcobo ubethula ngokusemthethweni izindondo ohlelweni i-#VABS umsakazo ozihlomulile emcimbini wama-Telkom Radio Awards 2023 Ukhozi FM luhlabane ngezindondo ezinhlanu; - Ubusuku Obuhle: Content Producer [PBS] - Sihle Mvundla - Afternoon Drive Presenter [PBS] - Selbeyonce 'Selby' Mkhize - Bright Star Award - Neliswa Cele - Most Voted Station [My Station] - Ukhozi FM - Station of the year 2023 - Ukhozi FM Sibonga kuwe mlaleli ngokwenza lokhu kube yimpumelelo, izandla zidlula ikhanda

Kevin Hart

Ukhozi FM TV noSiya Mhlongo kanye noNeliswa Cele bathole ithuba lokuba nengxoxo no Mpho Kevin Hart ongumlingisi ongusomahlaya waseMelika futhi osemnkantshubomvu kwezokulingisa. Kulengxoxo bakhuluma ngeMovie yakhe i-Die Hart, okuyifilimu yamahlaya. I-Die Hart ifilimu inochungechunge lweziqephu eziyishumi kanti ikulethela amahlaya amnandi. I-Die Hart ifilimu ebiyiziqephu eziyishumi kodwa manje osekwifilimu eyisiqephu esisodwa. UMpho Kevin Hart usithi fahla kancane ngokuqukethwe ifilimu i-Die Hart kanye nabantu akasebenzisana nabo. Ubonga uthando aluthole eSouth Africa kanye nothando alutholayo ngefilimu yakhe i-Die Hart. Uyasikhuthaza ngokuthi, akubalulekile ukuthi uqala kanjani kodwa kubalulekile ukuthi uphetha kanjani. #UkhoziFM #UkhoziFMTV #DieHartSA

Dudu 'Lady D' Khoza

Ukhozi FM TV beluvakashele iSphithiphithi soKhozi FM uLady D kanye nomyeni wakhe ubaba uKhoza. Kulesiqephu basilandisa ngempumelelo yomshado wabo weminyaka engaphezulu kuka 40, kanye nokuthi bahlangana kanjani, ukuthandana kwabo beze begcina sebeshada. Thokozela lesi siqephu, ungakhohlwa ukuLike, Subscribe ukuze ungaphuthelwa iziqephu ezilandelayo. #UkhoziFMTV #LadyD #Jabulujule #DuduKhoza

Sithelo Shozi

Ukhozi FM TV no Siya Mhlongo kanye no Neliswa Cele, bathole ithuba lokuba nengxoxo nosaziwayo uDJ Sithelo Shozi. Sikhule njengendlu emnyama sazi ukuthi uma ufisa ukwazi noma ukwazana nomuntu kancono, uyamumema nihlale phansi nixoxe. Lokhu sekufana nephupho esikhathini samanje ngoba abantu sebakholwa lokhu abakubona kubhalwe ezinkundleni zokuxhumana, isikhathi esiningi okungasilo iqiniso. Ingakho namhlanje uSiya no Neliswa bememe usaziwayo odume ngelika DJ Sithelo Shozi, ukuze bezomazi kancono. USithelo usichazela ngesigaba sempilo yakhe asekuso lapho asezithola ukuthi ungubani ngaphandle kokuba uDJ, umama kanye nosaziwayo. Usazisa ngomculo wakhe kanye nothando analo ngawo nokuthi ujabule kakhulu ngoba isimo sesinconywana, usekwazi nokuya eStudio asebenze. Kubalandeli bakhe, uthi bengalindela noma yini. Sithinta udaba lokuba ngumama njengoba enesifiso sokushiya ifa ezinganeni zakhe, njengoba avula i-Baby M. Uphinde ashuthe nezithombe uma kuneholidi noma kuwusuku olubalulekile ukuze lokho kuyoba yifa lezingane zakhe njengoba no mawakhe ayekwenza. #UkhoziFMTV #UkhoziFM #SitheloShozi

Sjava

USiya Mhlongo uthole ithuba lokuhlala no Jabulani Hadebe owaziwa ngelika Sjava, kule ngxoxo uSjava uyasilandisa ngothando lakhe lomculo. USjava usilandisa ngomthelela wezikhukhula zakamumva eKZN ukuthi zaba namthelela muni kuye. Thokozela ulozolo lomculo olulethelwa ile nsizwa, uphinde uthole kabanzi ngohlobo lomculo ewuculayo nokuthi waqhamuka kanjani #UkhoziFMTV #Sjava #UkhoziFM

Save video to ...